กิจกรรมการศึกษาประจำปี 2560 / กิจกรรมการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ (Lab)

กิจกรรมการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์

 กิจกรรมการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ (Lab)

กิจกรรมการทดลองเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทั้งนักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน. ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
มีระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติการเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที ซึ่งในแต่ละกิจกรรมให้ความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน มีวิธีการและขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์
ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมทดสอบความหวาน ปฏิบัติการสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย การทดสอบสารอาหาร การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร การทดสอบเครื่องสำอาง การทดสอบดิน การทดสอบน้ำ แสงน่ารู้ เป็นต้นจำนวนการเข้าชม : 501 ครั้ง
 รูปภาพ