แนวความคิดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ / “ONE STOP” Concept

"N"

N: Nature of Learning 

ธรรมชาติของการเรียนรู้  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตได้นำเอาแนวคิดการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ การเกิดการเรียนรู้ของบุคคลจากการไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้  5 ขั้นตอนมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสถานการณ์ที่กำหนด

 จำนวนการเข้าชม : 822 ครั้ง