แนวความคิดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ / "ONE STOP" Science Camp

ONE STOP SCIENCE CAMP

เป็นแนวความคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง จากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทำ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือทำ ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง Learning by doing เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ เช่น กิจกรรมลับสมองประลองปัญญา มีการกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนแก้ปัญหาโดยอาศัยทักษะทางวิทยาศาสตร์ การระดมสมอง และลงมือปฏิบัติจริงจึงเกิด Science Camps   ภายใต้แนวคิด “ONE STOP”

 จำนวนการเข้าชม : 1,283 ครั้ง