กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้เปิดให้บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบของ ห้องเรียนเสริมหลักสูตรการศึกษา หรือที่เรียกว่า School program แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน โดยจัดเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นความรู้บูรณาการกับความสนุกสนานให้มีการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และการได้ลงมือทดลองปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ให้มีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในโรงเรียน และเป็นเนื้อหาสาระที่จบในครั้งเดียว โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2560 นี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อบริการแก่นักเรียน นักศึกษา หลากหลายเรื่อง ขอเชิญครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานกับเรา

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปี 2560 ( 4 )